Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy

21/04/2022 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc kwiecień 2022 r. - KURSY ZAWODOWE.

06/04/2022 r.

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc kwiecień 2022 r.

06/04/2022 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące "Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej" w ramach

 »» przeczytaj więcej22/12/2020r.

Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu "Fabryka biznesu" po zakończeniu procedury odwoławczej.
Lista rankingowa po odwołaniach
22/12/2020r.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO PRZEDŁUŻONEGO


Biuro projektu "Fabryka biznesu" zamieszcza dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego proszeni są o rozliczenie przyznanego wsparcia w oparciu o zamieszczone poniżej dokumenty. Rozliczenie należy przedkładać za okres zgodny z okresem wskazanym w otrzymanej decyzji o przyznaniu wsparcia pomostowego przedłużonego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Aktualizacja wydatków - POBIERZ
2. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach w ramach wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego - POBIERZ
3. Oświadczenie dot.

 »» przeczytaj więcej


28/11/2020 r.

Wstępna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu Fabryka biznesu.

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu Fabryka biznesu.

 »» przeczytaj więcej


01/06/2020 r.

Biuro projektu zamieszcza
przykład prawidłowego wypełnienia Zestawienia poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji
- (plik do pobrania pdf)
- (plik do pobrania docx)
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do rozliczenia się z przyznanej dotacji w ramach projektu "Fabryka biznesu".

 »» przeczytaj więcej


17/05/2020 r.

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINSOWEGO
Uczestnik projektu zobowiązany jest do wydatkowania wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności.

Środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego mogą zostać wydatkowane na pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych przez Uczestnika projektu, niezależnie od poziomu przychodów (w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa).

Ze wsparcia pomostowego finansowego mogą być sfinansowane wyłącznie wydatki w kwotach netto, bez względu na to, czy Uczestnik projektu jest płatnikiem podatku Vat czy nie.

Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego.

W przypadku opłat rocznych/kilkumiesięcznych rozliczane mogą być te, które poniesione są (zapłacone) w okresie objętym

 »» przeczytaj więcej


12/05/2020 r.

Wskazówki dotyczące rozliczenia środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu 'Fabryka biznesu'1. Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy na otrzymanie wsparcie finansowanego w ramach projektu Fabryka biznesu dotacja na rozwój przedsiębiorczości wpłacana jest w dwóch transzach:
a) I transza w wysokości 80% przyznanej dotacji netto po podpisaniu umowy,
b) II transza po rozliczeniu minimum 70% pierwszej transzy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część kwoty przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie przekazanych uczestnikowi środków (tj. warunek wypłaty II transzy) następuje poprzez przedłożenie przez Uczestnika projektu do Biura projektu:
a) oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem (należy wypełnić elektronicznie),
b) zestawienia wydatków (należy wypełnić elektronicznie),
c) oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych,
d) potwierdzonych "za zgodność z oryginałem" kopii faktur lub

 »» przeczytaj więcej


09/04/2020 r.

Ostateczna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu.

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z ostateczną (po procedurze odwoławczej) listą rankingową wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu. POBIERZ »» przeczytaj więcej


25/03/2020 r.

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu.

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu. POBIERZ »» przeczytaj więcej


18/02/2020 r.

Biuro projektu informuje, iż uczestnicy projektu "Fabryka biznesu" ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinni złożyć do Biura projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniego planowanego doradztwa indywidualnego następujące dokumenty:

1. Biznesplan wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach. POBIERZ
2. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w 2 egzemplarzach. POBIERZ
3. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w jednym egzemplarzu. POBIERZ
4. Zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w 1 egzemplarzu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu).
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w

 »» przeczytaj więcej


11/02/2020 r.

Biuro projektu zamieszcza zatwierdzone w dniu 11.02.2020 r. przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego następujące dokumenty dot. projektu "Fabryka biznesu":
- Biznesplan POBIERZ
- Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości POBIERZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów i sporządzanie biznesplanów na aktualnie obowiązujących wzorach. »» przeczytaj więcej