Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


18/02/2020 r.
Biuro projektu informuje, iż uczestnicy projektu "Fabryka biznesu" ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinni złożyć do Biura projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniego planowanego doradztwa indywidualnego następujące dokumenty:

1. Biznesplan wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach. POBIERZ
2. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w 2 egzemplarzach. POBIERZ
3. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w jednym egzemplarzu. POBIERZ
4. Zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w 1 egzemplarzu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu).
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed zawarciem umowy o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy byli zarejestrowani w CEiDG i/lub KRS) w 1 egzemplarzu.

lub

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy dotychczas nie prowadzili działalności gospodarczej) w 1 egzemplarzu. POBIERZ

Powyższe dokumenty należy składać osobiście do Biura projektu w Pile (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński
ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15)
64-920 Piła
Liczy się data wpływu do Biura projektu.

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dokumenty o których mowa w punktach 1-2 były:
- wypełnione elektronicznie (wszystkie pola powinny być wypełnione, prosimy o niepozostawianie pustych pól tj. w pustych polach dotyczących części opisowych proszę wstawić "-" w pustych polach dotyczących liczb proszę wstawić wartość "0"),
- podpisane przez uczestnika projektu w miejscach do tego wyznaczonych, wszystkie kartki powinny być zaparafowane przez uczestnika projektu w prawym dolnym rogu kartki.

Terminy składania dokumentów:

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 15.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 28.02.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 17.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 02.03.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 18.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 03.03.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 19.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 04.03.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 20.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 05.03.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 21.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 06.03.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 22.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 06.03.2020 r.

- dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 23.02.2020 r.
termin składania dokumentów - 06.03.2020 r.Szkolenia - Perzyński.eu