Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


17/05/2020 r.

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINSOWEGOUczestnik projektu zobowiązany jest do wydatkowania wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności.

Środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego mogą zostać wydatkowane na pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych przez Uczestnika projektu, niezależnie od poziomu przychodów (w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa).

Ze wsparcia pomostowego finansowego mogą być sfinansowane wyłącznie wydatki w kwotach netto, bez względu na to, czy Uczestnik projektu jest płatnikiem podatku Vat czy nie.

Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego.

W przypadku opłat rocznych/kilkumiesięcznych rozliczane mogą być te, które poniesione są (zapłacone) w okresie objętym umową i są zgodne z wnioskiem o wsparcie pomostowe.

Wydatki ponoszone na wsparcie pomostowe nie mogą być tożsame z wydatkami poniesionymi w ramach dotacji!

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO1. Warunkiem uznania wydatków, poniesionych w ramach wsparcia pomostowego finansowego, za kwalifikowane jest:

a) wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego zgodnie z Wnioskiem o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Jeżeli w danym miesiącu ponosimy wydatek w ramach wsparcia pomostowego, który kwalifikuje się zgodnie
z katalogiem kosztów pośrednich określonym przez Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński, a nie został ujęty we
Wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w punkcie III ZESTAWIENIE WYDATKÓW, wówczas należy poinformować o tym fakcie Koordynatora projektu, poprzez przesłanie na adres: fabrykabiznesu@perzynski.eu Aktualnego zestawienia wydatków (wzór w załączeniu).

b) złożenie do 20 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana rata wsparcia pomostowego Oświadczenia dotyczącego rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego, Zestawienia poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego finansowego wraz z kserokopią faktur, rachunków, potwierdzeniami zapłaty oraz Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł.

Proszę pamiętać, iż Oświadczenie przekazujemy najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca, za który się rozliczamy. Powyższe oznacza, iż jeżeli rozliczamy 1 transzę wsparcia pomostowego za miesiąc maj to dokumenty dotyczące wydatkowania środków w ramach finansowego wsparcia pomostowego przekazujemy podpisane do Biura projektu najpóźniej do 20 czerwca.

c) złożenie do 20 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, za który przysługiwała dana rata wsparcia pomostowego, potwierdzania przelewu składek do ZUS.

Dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego na odwrocie powinny być opisane zgodnie z poniższym wzorem:
OBJAŚNIENIA do opisu dokumentów:
*kwota netto dofinansowania – kwota netto dokumentu sfinansowana ze wsparcia pomostowego finansowego.
** wypełnić jeśli dotyczy.
*** wydatki kwalifikowalne – kwota netto dofinasowania + wkład własny netto.

Pierwsza transza wsparcia pomostowego finansowego wypłacana jest po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, kolejne transze wypłacane są pod warunkiem złożenia przez Uczestnika projektu ww. dokumentów, przy czym do otrzymania kolejnej transzy wsparcia pomostowego finansowego wymagane jest rozliczenie co najmniej 70% otrzymanych wcześniej transz wsparcia pomostowego finansowego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Katalog kosztów pośrednich – POBIERZ
2. Aktualne zestawienie wydatków – POBIERZ
3. Oświadczenie dot. wsparcia pomostowego finansowego – POBIERZ
4. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego finansowego – POBIERZ
5. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł - POBIERZ


Szkolenia - Perzyński.eu