Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy28/10/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".

23/10/2020

Realizacja staży i doradztwa - wstrzymana!


Biuro projektu informuje, iż z dniem 24 października 2020 r. realizacja staży zawodowych oraz doradztwa zawodowego w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim" zostaje wstrzymana do dnia 8 listopada br.

Komunikat z 23.10.2020 r.:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

02/10/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim".

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich" na miesiąc październik 2020 r.

23/09/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".23/09/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych (Pobierz) do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich", listę rezerwową (Pobierz) oraz listę osób, które nie zakwalifikowały się (Pobierz) do udziału w Projekcie.07/09/2020

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".

Rekrutacja trwa od dnia 7 września 2020 r. do 17 września 2020 r.

Grupą docelową projektu jest:

- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Projekt polega na:

- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,
- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,
- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.

Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.
Uczestnikiem Projektu może być:

A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,
c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.
B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki:
a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor,
c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu:
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim
Pokój numer 26
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15
64-761 Krzyż Wielkopolski

Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA:
Regulamin projektu POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ
Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ
Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA
DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:

Regulamin projektu POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - UCZEŃ POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy - NAUCZYCIEL POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Oświadczenie - dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - UCZEŃ POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie - NAUCZYCIEL POBIERZ

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ
Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu:

Projekt pt."Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0039/19-00

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.09.2020 r.-30.09.2022 r.
Wartość projektu: 863 117,50 zł
Kwota dofinansowania: 776 793,50 zł
Zasięg terytorialny: powiat czarnkowsko-trzcianecki

Cele projektu:

- wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 72 uczniów (36K, 36M, 4 ON) uczących się w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim,
- wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- utworzenie Punktu Informacji i Kariery,
- doposażenie 3 pracowni szkolnych.


Projekt polega na:

- wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego,
- wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego,
- organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy,
- realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów,
- doposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych.

Dla kogo:

Grupą docelową projektu jest:
- 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
- 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Partnerem projektu jest:

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski

fabryka biznesu


Szkolenia - Perzyński.eu