Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


Biuro projektu "Fabryka biznesu" ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.


Osoby ubiegające się o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego na okres od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej proszone są o złożenie do Biura projektu następujących dokumentów w terminie do 2 listopada 2020 r. do godz. 15.00:

1. Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego wraz z załącznikami - w 2 egzemplarzach.

2. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - w 1 egzemplarzu.

3. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w 1 egzemplarzu.

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego przedłużonego, o którą można wnioskować to 2000 zł netto.

Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, zaparafowanie na każdej stronie oraz podpisane w wyznaczonych

 »» przeczytaj więcej
28/10/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim"


Biuro projektu przedstawia listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich".

23/10/2020

Realizacja staży i doradztwa - wstrzymana!


Biuro projektu informuje, iż z dniem 24 października 2020 r. realizacja staży zawodowych oraz doradztwa zawodowego w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim" zostaje wstrzymana do dnia 8 listopada br.

Komunikat z 23.10.2020 r.:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

02/10/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. "Akademia kształcenia zawodowego - program rozwoju uczniów Zespołu Szkół

 »» przeczytaj więcej


01/06/2020 r.

Biuro projektu zamieszcza
przykład prawidłowego wypełnienia Zestawienia poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji
- (plik do pobrania pdf)
- (plik do pobrania docx)
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią przed przystąpieniem do rozliczenia się z przyznanej dotacji w ramach projektu "Fabryka biznesu".

 »» przeczytaj więcej


17/05/2020 r.

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINSOWEGO
Uczestnik projektu zobowiązany jest do wydatkowania wsparcia pomostowego z najwyższym stopniem staranności.

Środki otrzymane w ramach wsparcia pomostowego mogą zostać wydatkowane na pokrycie niezbędnych opłat ponoszonych przez Uczestnika projektu, niezależnie od poziomu przychodów (w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, koszty wynajmu lokalu oraz na pokrycie innych obligatoryjnych wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa).

Ze wsparcia pomostowego finansowego mogą być sfinansowane wyłącznie wydatki w kwotach netto, bez względu na to, czy Uczestnik projektu jest płatnikiem podatku Vat czy nie.

Przyznane środki na wsparcie pomostowe, które nie zostaną wydatkowane w pełnej wysokości w danym miesiącu, mogą być wykorzystane w następnych miesiącach, aż do zakończenia trwania wsparcia pomostowego.

W przypadku opłat rocznych/kilkumiesięcznych rozliczane mogą być te, które poniesione są (zapłacone) w okresie objętym

 »» przeczytaj więcej


12/05/2020 r.

Wskazówki dotyczące rozliczenia środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu 'Fabryka biznesu'1. Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy na otrzymanie wsparcie finansowanego w ramach projektu Fabryka biznesu dotacja na rozwój przedsiębiorczości wpłacana jest w dwóch transzach:
a) I transza w wysokości 80% przyznanej dotacji netto po podpisaniu umowy,
b) II transza po rozliczeniu minimum 70% pierwszej transzy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część kwoty przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie przekazanych uczestnikowi środków (tj. warunek wypłaty II transzy) następuje poprzez przedłożenie przez Uczestnika projektu do Biura projektu:
a) oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem (należy wypełnić elektronicznie),
b) zestawienia wydatków (należy wypełnić elektronicznie),
c) oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych,
d) potwierdzonych "za zgodność z oryginałem" kopii faktur lub

 »» przeczytaj więcej


09/04/2020 r.

Ostateczna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu.

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z ostateczną (po procedurze odwoławczej) listą rankingową wniosków zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu. POBIERZ
 »» przeczytaj więcej


25/03/2020 r.

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu.

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu. POBIERZ »» przeczytaj więcej


18/02/2020 r.

Biuro projektu informuje, iż uczestnicy projektu "Fabryka biznesu" ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinni złożyć do Biura projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniego planowanego doradztwa indywidualnego następujące dokumenty:

1. Biznesplan wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach. POBIERZ
2. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w 2 egzemplarzach. POBIERZ
3. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w jednym egzemplarzu. POBIERZ
4. Zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w 1 egzemplarzu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu).
5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w

 »» przeczytaj więcej


11/02/2020 r.

Biuro projektu zamieszcza zatwierdzone w dniu 11.02.2020 r. przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego następujące dokumenty dot. projektu "Fabryka biznesu":
- Biznesplan POBIERZ
- Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości POBIERZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów i sporządzanie biznesplanów na aktualnie obowiązujących wzorach. »» przeczytaj więcej


11/02/2020 r.

Biuro projektu zamieszcza katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego udzielanego w projekcie "Fabryka biznesu".
- Katalog wydatków - wsparcie pomostowe POBIERZ
 »» przeczytaj więcej