Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


Od kształcenia do zatrudnienia...
Maciej Perzyński Szkolenia

O projekcie


Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, w wieku 17-29 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.
Dodatkowym celem projektu jest: - Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
- Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
- Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.07.2016 r. - 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 1 635 968,35 zł
Kwota dofinansowania : 1 554 169,93

Najważniejsze efekty projektu:

- Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu - 100
- Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 60
- Liczba osób, która wzięła udział w stażu - 46
- Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej - 4

Adresaci projektu:

Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

- Indywidualne poradnictwo zawodowe
- Warsztaty poszukiwania pracy
- Warsztaty kompetencji społecznych
- Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy i adaptacji społecznej
- Wsparcie finansowe dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania
- Kursy komputerowe
- Kursy zawodowe
- Płatne staże
- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uczestnikom zostaną zapewnione:

- bezpłatny udział w projekcie
- stypendia szkoleniowe i stażowe
- zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
- bezpłatne materiały szkoleniowe poczęstunek formie cateringu

Rekrutacja


Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie lipiec 2016 r. - czerwiec 2017 r.

Kto może wziąć udział w projekcie:


Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

Dodatkowe warunki uczestnictwa:


- Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
- Wiek: osoby w wieku 17-29 lat
- Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
- Płeć: 3 kobiety, 97 mężczyzn
- Wykształcenie: średnie lub niższe

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI:


1. Konsultacje z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb uczestników.
2. Konsultacje z psychologiem i ocena motywacji, kompetencji społecznych i postawy wobec pracy.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego i psychologa.
W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:
3% - dla kobiet
5% - dla osób niepełnosprawnych
100% - dla osób z wykształceniem średnim lub niższym

INNE WAŻNE INFORMACJE:


- Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

Wsparcie oferowane w projekcie


W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym i stażu, dotacji na rozpoczęcie działalności.

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.

2. Pośrednictwo pracy

Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.

3. Pomoc specjalistyczna

Uczestnicy będą mogli, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy prawnej, komorniczej, lekarskiej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, dotyczących zadłużenia, itp.

4. Pomoc mentorska

Część uczestników będzie mogła skorzystać ze wsparcia mentora, który poprzez indywidualną pracę będzie wspierał ich w adaptacji społecznej i zawodowej.

5. Wsparcie mobilności geograficznej

- dodatek realokacyjny, w wysokości 8 109,78 zł, dla 5 osób które podejmą pracę w odległości ponad 50 km od swojego miejsca zamieszkania
- dofinansowanie dojazdów do pracy przez 6 miesięcy dla 5 osób

6. Warsztaty kompetencji społecznych (30 godzin)

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.

7. Warsztaty poszukiwania pracy (18 godzin)

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.

8. Kursy zawodowe (dla 58 osób)

Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.
Dobór tematów kursów będzie dokonywanie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania każdego uczestnika.

9. Kursy komputerowe ECDL e-Obywatel (42 godziny)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera i internetu, w tym m.in. obsługi poczty internetowej, internetu, e-usług oraz programów MS Word i Excel.

10. Staże (dla 46 osób)

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

Stażystom przysługuje:

- stypendium stażowe w wysokości: 1 440,00 zł "na rękę"
- zwrot kosztów dojazdu na staż
- opłacenie badania lekarskiego
- zakup odzieży ochronnej lub sfinansowanie przygotowania miejsca pracy dla wybranych stażystów

11. Wsparcie finansowe (dla 4 osób)

- dotacja w wysokości do 24 329,34 zł
- comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 150,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy

Do pobrania


Dokumenty rekrutacyjne:


- Regulamin rekrutacji (Plik PDF)
- Formularz rekrutacyjny (Plik PDF)
- Formularz rekrutacyjny (plik DOCX)- wersja Microsoft Office Word 2007 / Microsoft Word 2010 / Microsoft Word 2013

Dokumenty dla uczestników


- Regulamin projektu

Kontakt

Michał Jędraszak
michal.jedraszak@euronauka.eu
tel. 506 380 718

Szkolenia - Perzyński.eu