Strona startowa
O firmie
Kontakt
Zapytania ofertowe

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II
Akademia kształcenia zawodowego
Fabryka biznesu
Skuteczny EURES
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Pilskiego
Od kształcenia do zatrudnienia ...
Akademia k@riery
Akademia Kompetencji Zawodowych

Motywacyjne
Marketing
Tworzenie biznes planu
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Doradztwo zawodowe
Doradztwo biznesowe

Przygotowywanie projektów
Realizacja zadań w ramach projektów

Równość szans
Przydatne adresy


12/05/2020 r.

Wskazówki dotyczące rozliczenia środków na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu 'Fabryka biznesu'


1. Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy na otrzymanie wsparcie finansowanego w ramach projektu Fabryka biznesu dotacja na rozwój przedsiębiorczości wpłacana jest w dwóch transzach:
a) I transza w wysokości 80% przyznanej dotacji netto po podpisaniu umowy,
b) II transza po rozliczeniu minimum 70% pierwszej transzy w kwocie pomniejszonej o wypłaconą wysokość I transzy i nie większej niż pozostała część kwoty przyznanej dotacji.

2. Rozliczenie przekazanych uczestnikowi środków (tj. warunek wypłaty II transzy) następuje poprzez przedłożenie przez Uczestnika projektu do Biura projektu:
a) oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem (należy wypełnić elektronicznie),
b) zestawienia wydatków (należy wypełnić elektronicznie),
c) oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych,
d) potwierdzonych "za zgodność z oryginałem" kopii faktur lub równoważnych dokumentów źródłowych dotyczących wydatków ujętych w Biznesplanie wraz z potwierdzeniami zapłaty. Operacje bezgotówkowe należy dokonywać z rachunku bankowego wskazanego w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego.

POWYŻSZE DOKUMENTY NALEŻY PRZESŁAĆ POCZTĄ LUB DOSTARCZYĆ DO BIURA PROJEKTU (ul. Dąbrowskiego 8, biuro nr 15). Do wglądu należy przedłożyć oryginały faktur, rachunków i innych dokumentów dot. rozliczenia dotacji.

3. Termin realizacji przedsięwzięcia powinien być zgodny z § 3 ust 3 umowy na otrzymanie wsparcia finansowego. Oznacza to, że dokumenty dot. rozliczenia wydatków (faktury, rachunki umowy kupna sprzedaży itp.), a także płatności (przelewy) powinny być wystawione/dokonane w ww. terminie. W przypadku niedochowania terminu określonego w § 3 ust. 3 umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, na pisemny wniosek Uczestnika projektu termin ten może zostać zmieniony. Wniosek o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem należy przesłać drogą mailową na adres: fabrykabiznesu@perzynski.eu nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, w którym zmiana Umowy w tym zakresie ma wejść w życie. Wraz z wnioskiem należy przesłać uaktualniony Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.

4. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w zaakceptowanych przez Beneficjenta Biznesplanie oraz Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego, dopuszczalne są do wysokości nieprzekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku. W pozostałych przypadkach Uczestnik projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych. Pismo w powyższej sprawie wraz z uaktualnionym Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia należy przesłać drogą mailową na adres: fabrykabiznesu@perzynski.eu.

5. Wydatki związane zakupem sprzętu używanego są kosztem kwalifikującym się do wsparcia przy spełnieniu poniższych warunków:
W przypadku, gdy zakup dokonywany jest od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej: 
a) sporządzenie umowy sprzedaży. Uczestnik projektu powinien dopilnować, aby dokument zawierał dane niezbędne dla dowodu księgowego. Minimalny zakres danych, jakie powinna zawierać umowa potwierdzająca zakup od osoby fizycznej, to:
- wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwy i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której umowa dotyczy,
- datę sporządzenia umowy oraz datę dokonania faktycznego zakupu, jeżeli różni się od daty sporządzenia umowy,
- przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli jest wymierny w jednostkach naturalnych,
- adnotację sprzedającego następującej treści: "Sprzedający oświadcza, że przedmiot umowy nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży".
- podpisy osób obu stron.

W przypadku płatności gotówkowej na umowie powinien znaleźć się zapis
"Potwierdzam odbiór kwoty ...... zł" oraz podpis sprzedającego.


W przypadku, gdy zakup dokonywany jest od osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, itp. 
- dowód zakupu tj. faktura, rachunek,
- oświadczenie sprzedającego, że przedmiot umowy nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży (wzór w załączeniu).

Cena zakupionego sprzętu używanego nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego, nowego sprzętu (należy dołączyć do zakupionego używanego sprzętu porównanie cen rynkowych np. wydruk z olx, allegro itp.)

OPIS DOKUMENTÓW (faktur, rachunków, umów kupna-sprzedaży itp.)

Dokumenty dotyczące rozliczenia dotacji oraz wsparcia pomostowego finansowego na odwrocie powinny być opisane zgodnie z poniższym wzorem:

wzor

OBJAŚNIENIA do opisu dokumentów:
*wydatki kwalifikowane - kwota netto dokumentu sfinansowana z dotacji.
**jeśli dotyczy.
*** wydatki kwalifikowalne - kwota netto dotacji + wkład własny netto.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


1. Oświadczenia o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem - POBIERZ
2. Zestawienie wydatków - POBIERZ
3. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych - POBIERZ
4. Oświadczenie sprzedającego - POBIERZ

Szkolenia - Perzyński.eu